FBC הטמיעה מערכת Priority יעודית למרכזי ספורט במרכז ספורט של אוניברסיטת תל אביב

FBC הטמיעה מערכת Priority יעודית למרכזי ספורט במרכז ספורט של אוניברסיטת תל אביב

מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל אביבמרכז הספורט הגדול בישראל עם מעל ל-11,000 מנוייםהטמיע את מערכת Priority ERP. באמצעות FBC המערכת תומכת בעשרות משתמשים וכוללת בקרת כניסה (מבוססת שבב RFID); בילינג לכל סוגי המנויים (משפחהמנוי חלקימזדמנים וכד‘); מערכת CRM התומכת בפעילות שיווקיתתהליכי הרשמה של מנוייםכולל באינטרנטניהול משאבי מדריכיםוניהול עובדיםחוגיםקייטנות ועוד.

מערכת Priority מעניקה פתרון מתקדם וחדשני לייעול ניהול שירותים ומשאבים שעד היום פעלו ללא בקרה ותיעוד ממוחשביםכך למשלעד להטמעת המערכתלא היה מעקב אחרי מספר הביקורים של כל אחד מהמנוייםהיקף הנוכחות בחוגים או מידת השימוש של כל מנוי בשירותים של המרכזדוגמא נוספת היא ריכוז המידע על מגבלות המנוי – למשלהתראה אם נדרש אישור רפואי כלשהוליווי של מבוגר וכיוב.

הפרסום בגלובס >

Call Now Button